Obchodní podmínky

Identifikační údaje provozovatele:

Luděk Srubian
Na Zelničkách 486/29, Svatobořice-Mistřín
IČ: 42291879
DIČ: CZ6406052136
Zbrojní licence: CF 111152
Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 2.6. 2009
Evidující úřad: Městský úřad Kyjov

Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě, který je provozován fyzickou osobou – Luděk Srubian, podnikající dle živnostenského zákona nezapsané v obchodním rejstříku, IČ: 42291879, Na Zelničkách 486/29, Svatobořice-Mistřín 696 04, (dále jen „prodávající“) a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.gundrak.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.gundrak.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uzavření kupní smlouvy

1.6. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

1.7. Kupující může provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Dále má možnost se registrovat na webových stránkách pro kontrolu stavu objednávek a pro předvyplnění údajů při provádění dalších objednávek.

1.8. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Při osobním převzetí zboží registrovaného podle zák. č. 119/2002 Sb. bude platnost údajů ověřena.

1.9. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

1.10. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

1.11. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), dále údaje požadované podle zákona č. 119/2002 Sb.pro prodej zboží registrovaného podle tohoto zákona (číslo zbrojního průkazu, nákupního povolení apod.), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

1.12. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Objednávka kupujícího se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy na zboží uvedené v objednávce.

1.13. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky) adále je oprávněn požadovat proplacení zálohy pro akceptaci objednávky.

1.13. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím u objednávky zboží podléhajícího zákonu č. 119/2002 Sb. vzniká až při osobním převzetí této objednávky.

1.14 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím u objednávky zboží nepodléhajícího zákonu č. 119/2002 Sb. vzniká doručením potvrzení objednávky (akceptací), jež je prodávajícím sděleno buď telefonicky na číslo kupujícího uvedené v objednávce a nebo je zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

1.15. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které nemají patřičné oprávnění k nákupu zboží podle zák.č. 119/2002 Sb. a dále s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

1.16. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Cena zboží a Platební podmínky

1.17. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosti při převzetí zboží;
- převodem na účet prodávajícího;
- v případě volně prodejného zboží (nepodléhajícího zákonu č. 119/2002 Sb.) je možná platba v hotovosti na dobírku prostřednictvím zásilkové služby v místě určeném kupujícím v objednávce.

1.18. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

1.19. Kupní cena je splatná nejpozději při převzetí zboží.

1.20. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

1.21. Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu, je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží, případně zálohy (zálohovou fakturu) a zašle jej kupujícímu elektronickou cestou na emailovou adresu uvedenou v objednávce kupujícím, případně ji předá spolu se zbožím kupujícímu.

Dodání zboží

1.30. Kupujícímu je v objednávce umožněn výběr způsobu odběru na základě typu objednávaného zboží, a to:
- osobní odběr na střelnici v Hovoranech
- osobní odběr na odběrných místech uvedených na webových stránkách nebo po předchozí dohodě i jinde
- prostřednictvím firem poskytujících zásilkové služby - pouze u objednávaného zboží nepodléhající zákonu č. 119/2002 Sb.

1.31. Lhůta dodání je 21 dnů od objednávky, pokud není uvedeno jinak. V případě lhůt delších bude kupující o tomto informován s možností zrušení objednávky.

Reklamace

1.32. Kupující má možnost, u zboží nepodléhající zákonu č. 119/2002 Sb. zasílaného prostřednictvím zásilkové služby, odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodu.

1.33. Faktura (doklad o zakoupení věci) má povahu záručního listu. Záruční doba činí 24 měsíců pokud není uvedeno jinak. Na webových stánkách gundrak.cz je dostupný formulář pro reklamaci, který kupující v případě reklamace vyplní a zašle společně s reklamovaným zbožím a kopií faktury na adresu prodávajícího. Formulář naleznete ZDE.

1.34. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé obvyklým opotřebením, nesprávnou či neodbornou manipulací, prováděním nekvalifikovaných zásahů, poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí.

Zpracování osobních údajů

1.35. Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího a údaje vyžadované dle zákona č. 119/2002 Sb. na dobu nezbytně nutnou, nejméně po dobu platnosti záruční lhůty. Tyto údaje nepodléhají zákonu č. 101/2000 Sb. dle výjimky zakotvené v ustanovení § 18 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů umožňující zpracování osobních údajů bez plnění oznamovací povinnosti podle ustanovení § 16 zákona o ochraně osobních údajů.

1.36. Údaje poskytnuté kupujícím nebudou předávány třetím stranám s výjimkou Policie ČR při prodeji zboží podléhajícího zákonu č. 119/2002 Sb.

Firma GunDrak.cz tímto ubezpečuje své zákazníky a obchodní partnery, že ve smyslu zákonů upravujících ochranu osobních údajů (zejména nařízení 2016/679) v platném znění, zpracovává pouze ty nezbytné osobní údaje, které jí ukládá evidovat zejména Zákon o zbraních a střelivu (Zákon č. 119/2002 Sb.) v platném znění. V souvislosti s problematikou zákona o ochraně osobních údajů prosíme vezměte na vědomí, že podle něj máte právo kdykoliv:

  • a. vzít souhlas se zpracováváním vašich osobních údajů zpět (pokud není zpracování a uchovávání těchto údajů vyžadováno ze zákona)
  • b. požadovat po nás informaci, jaké konkrétní vaše osobní údaje zpracováváme
  • c. požadovat po nás vysvětlení ohledně našeho zpracování osobních údajů
  • d. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • e. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů (pokud není zpracování a uchovávání těchto údajů vyžadováno ze zákona)
  • f. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů naší společností se obrátit na nás, nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.